pasto

Qué ye o Pastoreo Racional Voisin?

O Pastoreo Racional Voisin ye un sistema que amillora a eficiencia d’a producción fendo un uso racional d’os recursos. O suyo creador estió André Voisin, qui definió o sistema de pastoreo racional como “a mas abanzada y eficient tecnica de maneo d’os pastos, basada en armonizar os prencipios d’a fisiolochía vechetal con as necesidatz qualitativas d’os animals, con a millora creixent d’o suelo, a traviés d’os procesos bioticos, baixo a intervención de l’humán”.

[cml_meya_alt itz='740']beef-907308_1280[/cml_meya_alt]Estió Voisin qui enunció as quatro Leis Universals d’o Pastoreo Racional. Se les denomina universals, ya que pueden aplicar-se en qualsiquier puesto d’o mundo, siempre que i haiga pasto, independientment d’o clima, d’as condicions edafolochicas, etc… As leis d’o pastoreo Voisin son as siguients:

1. Lei d’o Reposo: Ta que un pasto tallau a dient por l’animal pueda dar a suya maxima productividat, ye necesario que, entre dos cortes succesivos a dient, haiga pasau o tiempo suficient, que permita a o pasto: almacenar en as suyas radices as reservas necesarias ta un encieto de rebrote con rasmia y un desembolique impetuoso y rapido (realizar a suya “flamarada de creiximiento”).

Ye dicir, o pasto ameneste descansar entre un pastoreo y o siguient o necesario ta que las plantas puedan recuperar a suya aria foliar y acumular reservas t’o suyo rebrote

2. Lei d’a Ocupación: O tiempo global d’ocupación d’una parcela por o bestiar habrá d’estar prou corto como ta que o pasto tallau en encetar o tiempo d’ocupación no torne a estar tallau a dient por l’animal, antes que ells no deixen la parcela.

Ista lei fa referencia a que o periodo que pasan os animals en una parcela, no puede estar tant largo como ta permitir que tallen o rebrote d’o pasto, por tanto, s’uniría con a Lei d’o Reposo, ya que se sería tallando-se o pasto antes d’haber recuperau y d’haber aconseguiu a “flamarada de creiximiento”, ye dicir, que se debilitaría cada vez mas dica plegar a o punto que o pasto “no rinda”.

3. Lei d’os Rendimientos Maximos u Lei d’as Categorías: Ye necesario aduyar a os animals de mayors exichencias nutricionals a pastar a mayor cantidat posible y que o pasto sía d’a millor calidat.
Isto ye, cal aduyar a l’animal ta que consuma a mayor y millor cantidat de pasto.

4. Lei de Rendimientos Regulars u Lei de Permanencia: Ta que un animal de rendimientos regulars, ye necesario que no remaneixca mas de tres días en una mesma parcela.
Dau que quanto mas tiempo remaneixca o bestiar en una parcela, menor será a cantidat y a calidat d’o mesmo.

[cml_meya_alt itz='739']pasto[/cml_meya_alt]Dende meyaus d’o sieglo XX, as ideyas planteyadas por Voisin s’han desembolicau en distintos países y han iu evolucionando gracias a las aportacions de distintos profesionals. Un d’os conceptos centrals que s’han incluyiu en o sistema de Pastoreo Racional Voisin, ye o de treballar con a vida d’o suelo, dau que fa amillorar a fertilidat d’o mesmo, a producción forrachera y a producción animal. Ista visión d’o pastoreo se fusiona con l’Agroecolochía, entendendo ista como “a conducta de producción agropecuaria que reincorpora y reelabora conceptos agronomicos que estioron ixuplidaus por presión d’a clamada Revolución Verda”.

Category : Agroecología
Tags :